Quyết định 25/2016/QĐ-UBND:

Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương


Ngày 18/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Quyết định mới thay thế các Quyết định: số 4308/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải Dương; số 3278/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết định số 4308/2004/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND.