Thông tư 13/2017/TT-BTC:

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước


Ngày 15/02/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư, đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp khoản thu ngân sách bằng tiền mặt phát sinh tại các đơn vị giao dịch thì đơn vị có trách nhiệm số tiền mặt đã thu vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại.

Đối với khoản thu khác phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì người nộp tiền lập chứng từ để nộp tiền vào tài khoản của mình tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động dịch vụ và thu phí bằng tiền mặt được để lại một phần hoặc toàn bộ mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại và ủy nhiệm cho ngân hàng thương mại thu hộ.

Thông tư quy định Kho bạc Nhà nước được chi các khoản sau bằng tiền mặt:

- Các khoản chi thanh toán cá nhân như tiền lương, tiền công, phụ cấp lương; học bổng học sinh, sinh viên; chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội; chi lương hưu và trợ cấp xã hội.

- Chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho nhân dân; chi xây dựng các công trình do dân tự làm của xã; chi mua sắm vật tư do nhân dân khai thác và cung ứng được chính quyền địa phương và chủ đầu tư chấp thuận.

- Chi cho một số nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban cơ yếu Chính phủ.

- Chi trả nợ dân.

- Chi mua lương thực dự trữ và các khoản chi khác chi tiết tại Thông tư số 13.

Các đơn vị sử dụng ngân sách có nhu cầu rút tiền mặt trong ngày một lần hoặc nhiều lần mà vượt định mức sau đây  phải đăng ký trước 01 ngày để Kho bạc Nhà nước chuẩn bị:

- Từ 200 triệu đồng trở lên đối với đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch với Kho bạc cấp tỉnh;

- Từ 100 triệu đồng trở lên đối với đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch với Kho bạc cấp huyện.

Đơn vị sử dụng ngân sách có thể đăng ký rút tiền mặt cho từng ngày hoặc nhiều theo các hình thức sau: Đăng ký bằng văn bản với Kho bạc Nhà nước; đăng ký bằng điện thoại với cán bộ Kho bạc Nhà nước hoặc đăng ký rút tiền trên Cổng thông tin của Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, Thông tư quy định đơn vị giao dịch không phải trả các khoản phí khi thực hiện thu, chi tại Kho bạc Nhà nước, khi nộp hoặc rút tiền mặt từ tài khoản của đơn vị tại Kho bạc.

Thông tư có hiệu lực ngày 01/4/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 13/2017/TT-BTC.