Thông tư 30/2017/TT-BTC:

Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước


Ngày 18/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Thông tư quy định việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung ương được dùng để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách trung ương khi có chi đột xuất.
Mức tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách trung ương căn cứ và khả năng thu và nhu cầu chi của ngân sách trung ương.
Thời hạn tạm ứng ngân quỹ tối đa cho ngân sách trung ương là 12 tháng.
Quy trình tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách trung ương được thực hiện như sau:
- Khi ngân sách trung ương phát sinh nhu cầu tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Vụ ngân sách sẽ làm công văn đề nghị tạm ứng ngân quỹ gửi Kho bạc, sau đó Kho bạc xem xét báo cáo lên Bộ Tài chính phê duyệt tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách trung ương.
- Sau khi có quyết định chính thức của Bộ Tài chính, Vụ ngân sách làm 2 bản Giấy rút vốn gửi Kho bạc và thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách cấp tỉnh được dùng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nằm trong kế hoạch đầu tư công hằng năm và trung hạn.
Điều kiện để được tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách địa phương được quy định cụ thể như sau:
- Nếu tạm ứng ngân quỹ và hoàn trả trong cùng năm ngân sách thì điều kiện là ngân sách cấp tỉnh không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn.
- Nếu tạm ứng ngân quỹ với thời hạn qua năm ngân sách sau thì điều kiện là mức tạm ứng chỉ được trong mức dư nợ vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh và nằm trong mức bội chi của ngân sách cấp tỉnh. Ngoài ra, ngân sách cấp tỉnh không được có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn.
Thời hạn tạm ứng ngân quỹ tối đa cho ngân sách địa phương là 12 tháng.
Quy trình tạm ứng ngân quỹ cho ngân sách địa phương được thực hiện như sau:
- Khi ngân sách địa phương phát sinh nhu cầu tạm ứng ngân quỹ nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh lập hồ sơ đề nghị tạm ứng ngân quỹ gửi Bộ Tài chính.
- Kho bạc sẽ phối hợp với Vụ Ngân sách báo cáo cáo lên Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
- Sau khi có quyết định chính thức của Bộ Tài chính, Sở Tài chính làm 2 bản Giấy rút vốn gửi Kho bạc và thực hiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Mức phí tạm ứng ngân quỹ nhà nước bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 0.21%/tháng tính trên số dư nợ hàng tháng và số ngày tạm ứng thực tế (mức cũ theo quy định hiện hành là 0.15%/tháng). Mức phí tạm ứng quá hạn là 150% mức phí tạm ứng ngân quỹ.
Thanh toán phí tạm ứng ngân quỹ được thực hiện hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 và đóng cho Kho bạc Nhà nước, thanh toán phí tạm ứng quá hạn ngân quỹ nhà nước được thực hiện một lần khi thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn và đóng cho Kho bạc.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 30/2017/TT-BTC.