Nghị định số 135/2015/NĐ-CP:

Quy định tổ chức kinh tế chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài


Ngày 31/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định tổ chức kinh tế chỉ được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hình thức ủy thác đầu tư cho các tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư theo quy định.

Theo đó, để được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có lãi trong 05 năm liên tục liền trước năm thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập bởi các tổ chức kiểm toán độc lập và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính (không áp dụng đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán); Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước;...

Mời xem nội dung cụ thể:nghi_dinh_135-nd_signed_XQUT.pdf