Quy định về chi ngân sách nhà nước cho hoạt động bảo vệ môi trường

Minh Thư

Bảo vệ môi trường là việc bảo vệ môi trường tự nhiên của các cá nhân, tổ chức và chính phủ. Điều 153, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã nêu rõ các quy định về ngân sách nhà nước chi cho bảo vệ môi trường.

Ngân sách nhà nước dành nhiều khoản chi cho bảo vệ môi trường
Ngân sách nhà nước dành nhiều khoản chi cho bảo vệ môi trường

Các khoản chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường

Ngân sách nhà nước dành các khoản chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường cụ thể như sau:

Thứ nhất, chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Chi thực hiện nhiệm vụ của Trung ương quy định tại Điều 151, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: khoản 1; khoản 2 bao gồm điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường (không bao gồm dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công); điểm b và điểm c khoản 3; khoản 4; điểm a và điểm c (trừ điểm d và điểm g khoản 3, Điều 73 Luật Đa dạng sinh học), d, đ, e và g khoản 5; điểm a khoản 7; điểm a và điểm c (đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn sự nghiệp môi trường) khoản 8; các điểm a, b, đ, e, g, h, i, k và l khoản 9.

Chi thực hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: điểm a và điểm b khoản 1; khoản 2 bao gồm điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường (không bao gồm dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công); điểm c và điểm d khoản 3; khoản 4; điểm a và điểm c (trừ điểm d và điểm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học), các điểm d, đ, e và g khoản 5; điểm a khoản 7; điểm a và điểm b (đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn sự nghiệp môi trường) khoản 8; các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 9.

Thứ hai, chi các hoạt động kinh tế: Chi thực hiện nhiệm vụ của Trung ương quy định tại điểm c (điểm d khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học) khoản 5 Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và nhiệm vụ của địa phương quy định tại điểm c (điểm d khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học) khoản 5 Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Thứ ba, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Chi thực hiện nhiệm vụ của Trung ương quy định tại Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: điểm c (điểm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học) khoản 5 và điểm c khoản 7.

Chi thực hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: điểm c (điểm g khoản 3, Điều 73 của Luật Đa dạng sinh học) khoản 5 và điểm c khoản 7.

Thứ tư, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: Chi thực hiện nhiệm vụ của trung ương quy định tại khoản 6 Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và nhiệm vụ của địa phương quy định tại khoản 6 Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Thứ năm, chi quản lý hành chính: Chi thực hiện nhiệm vụ của Trung ương quy định tại Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, gồm: điểm b khoản 7; điểm b khoản 8 và điểm m khoản 9.

Chi thực hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: điểm b khoản 7 và điểm k khoản 9.

Chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường

Bên cạnh các quy định về ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP còn nêu rõ các quy định về ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường. Cụ thể:

Thứ nhất, chi thực hiện nhiệm vụ của Trung ương quy định tại Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: khoản 2 (theo dự án đầu tư), điểm a khoản 3, điểm b và điểm h khoản 5, điểm c khoản 8 (đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn đầu tư), điểm c và điểm n khoản 9.

Thứ hai, chi thực hiện nhiệm vụ của địa phương quy định tại Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP gồm: điểm c và điểm d khoản 1, khoản 2 (theo dự án đầu tư), điểm a và điểm b khoản 3, điểm b và điểm h khoản 5, điểm b khoản 8 (đối ứng các dự án vốn viện trợ thuộc nguồn đầu tư), điểm l khoản 9.

Nguồn lực thực hiện quy hoạch quy định tại điểm d khoản 9 Điều 151 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước; các nhiệm vụ quy định tại điểm o khoản 9 Điều 151 và điểm m khoản 9 Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ quyết định.