Quy định về chiết khấu thương mại để tính thuế giá trị gia tăng?

Ngọc Anh

(Tài chính) Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 9794/CT- TTHT ngày 14/12/2012 trả lời công ty TNHH Thương Mại Kolbeco Việt Nam (Phòng 1808, Lầu 18, Tòa nhà Sunwah. 115 Nguyễn Huệ ,Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) về việc chiết khấu thương mại.

Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Ảnh minh họa.Nguồn:Internet
Trước đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 09/2012/CV-KOBE ngày 05/11/2012 của Công ty TNHH Thương Mại Kolbeco Việt Nam về  chiết khấu thương mại,  Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ khoản 22 Điều 7 Mục I chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (GTGT):

“Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hang hóa, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, mua thép chỉ một lần được người bán chiết khấu thương mại thì  khi lập hóa đơn GTGT giá bán thép ghi trên hóa đơn có thể ghi là giá bán đã giảm trừ chiết khấu, trường hợp người bán muốn ghi giá bán thép (chưa trừ chiết khấu) và ghi riêng một dòng số tiền chiết khấu thương mại trên hóa đơn thì không được ghi âm, dòng cộng tiền hàng là giá bán đã trừ chiết khấu thương mại để tính thuế GTGT.  

Về việc người bán hàng hóa cho Công ty có chiết khấu thương mại đề nghị được xuất 2 hóa đơn, một hóa đơn cho giá trị hàng hóa, một hóa đơn cho khoản chiết khấu thương mại được giảm trừ là không đúng theo quy định.

Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, khoản chiết khấu thương mại  được trừ trên hóa  đơn vào kỳ bán hàng lần sau hoặc kỳ bán hàng cuối cùng, thì số tiền chiết khấu của các hóa đơn mua lần trước được điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua lần kế tiếp hoặc lần sau cùng, Công ty không được ghi âm trên Bảng kê đầu vào của kỳ lập hóa  đơn giảm trừ chiết khấu hoặc điều chỉnh lại thuế đầu vào của các kỳ kê khai thuế GTGT của các hóa đơn mua hàng lần trước được chiết khấu.

Trường hợp Công ty mua hàng nhiều lần, người bán có chương trình giảm giá, chiết khấu thương mại do mua đạt được doanh số nhất định, số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì người bán được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty ghi âm vào bảng kê đầu vào mẫu 01-2/GTGT của tháng nhận hóa đơn điều chỉnh.