Nghị định số 68/2020/NĐ-CP:

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 của Chính phủ sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.