Quy định về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (*)

Theo thoibaonganhang.vn

(Tài chính) Những doanh nghiệp (DN) nào được tự in hóa đơn theo quy định của pháp luật? DN của chúng tôi thuộc loại hình DNNVV thì có thể sử dụng hóa đơn điện tử không? Baongoc78@gmail.com

Theo quy định của pháp luật hiện hành mà cụ thể là Nghị định 51/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ quy định đối với DN được tự in hóa đơn như sau:

1. DN được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; DN có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hoá đơn kể từ khi có mã số thuế.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

- Từ ngày 1/6/2014, theo Thông tư 39 của Bộ Tài chính, DN phải có vốn điều lệ 15 tỷ đồng trở lên mới được tự in hóa đơn, thay vì mức vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng theo quy định trước đây.

- Đã được cấp mã số thuế;

- Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

- Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in;

- Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ;

- Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

3. Hoá đơn tự in đảm bảo nguyên tắc mỗi số hoá đơn chỉ được lập một lần. Số lượng liên hoá đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự quy định bằng văn bản về số lượng liên hoá đơn.

Mọi loại hình DN đều được sử dụng hóa đơn điện tử. DN muốn sử dụng hoá đơn điện tử phải tuân thủ các quy định sau:

1. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

(*) Tiêu đề do FinancePlus đặt