Quyết định số 235/QĐ-TCHQ:

Quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan


Ngày 29/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 235/QĐ-TCHQ quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan.

Mục tiêu của Quy định nhằm thống nhất việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ trong ngành Hải quan và các kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan chức năng đối với ngành Hải quan.
Nâng cao hiệu quả công tác thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan; đưa công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra đi vào nề nếp, đúng quy định.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm tra...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 235/QĐ-TCHQ.