Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ:

Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Ngày 28/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định kèm theo Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và 03 Phụ lục.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ:
- Quyết định số 2134/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
- Quyết định số 2135/QĐ-TCHQ ngày 31/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
- Điều 52, Điều 53, Điều 54 Quy trinh thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
- Công văn số 143/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2016 của Tổng cục Hải quan;
- Công văn số 11310/TCHQ-TXNK ngày 01/12/2016 của Tổng cục Hải quan;
- Điểm 1, điểm 3, điểm 4 công văn số 3511/TCHQ-TXNK ngày 26/05/2017 của Tổng cục Hải quan.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ.