Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ:

Quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


(Tài chính) Ngày 2/4, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1074/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy trình này hướng dẫn thực hiện việc phân loại, theo dõi đầy đủ, đôn đốc thu hồi nợ kịp thời và xử lý các khoản tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế (sau đây gọi là quản lý nợ thuế) có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách nhà nước đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện và được áp dụng trong cơ quan Hải quan các cấp: Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cục Kiểm tra sau thông quan; Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

Mời download nội dung Quyết định: Quyet dinh so 1074-QD-TCHQ.doc