Quyết định 1360/QĐ-TCHQ:

Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản trình Bộ Tài chính của Tổng cục Hải quan


Ngày 20/4/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1360/QĐ-TCHQ kèm theo Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, tiếp nhận và trả hồ sơ trình Bộ Tài chính của Tổng cục Hải quan.

Quy trình này quy định về cách thức, trình tự xử lý văn bản đến, văn bản đi và tiếp nhận, trả hồ sơ trình Bộ Tài chính tại Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục và hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.
Các văn bản đến, văn bản đi, hồ sơ trình Lãnh đạo Tổng cục, hồ sơ trình Bộ Tài chính phải được tiếp nhận, chuyển giao, xử lý thống nhất, kịp thời, đảm bảo an toàn, chính xác, sử dụng đúng mục đích và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị tại mỗi bước trong quy trình xử lý.
Cách thức, trình tự xử lý văn bản đến, văn bản đi và tiếp nhận, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tài chính tại Tổng cục Hải quan có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về bảo vệ bí mật nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 1360/QĐ-TCHQ.