Rà soát bố trí quỹ đất ở các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội

Theo Minh Huyền/ Báo Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 558/UBND-XDĐT ngày 16/2/2022 về việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phát triển nhà ở thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030; Tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg, ngày 22/12/2021, của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 60/QĐ-UBND, ngày 12/1/2021, của UBND thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở TP. Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm. Cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở, ngành có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm trong kỳ kế hoạch. Sở Xây dựng cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp trong công tác thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Nhà ở; Đồng thời, công bố công khai, minh bạch Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở; hướng dẫn việc triển khai cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng "Đề án phát triển nhà ở xã hội TP. Cần Thơ"; rà soát việc bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại khu vực đô thị của thành phố.