Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Sẵn sàng nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia năm 2024

Hà Anh

Thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG năm 2024.
Cục DTNN khu vực Đông Bắc chuẩn bị kỹ lưỡng nhân lực, vật lực để sẵn sàng nhập, xuất các mặt hàng DTQG năm 2024.

Thực hiện Quyết định của Tổng cục DTNN về nhập xuất hàng DTQG năm 2024, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã khẩn trương phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất, mua bán hàng DTQG; đồng thời, hướng dẫn thực hiện kế hoạch và dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị thuộc Cục.

Đơn vị cũng đã thực hiện khảo sát giá và xây dựng phương án giá mua gạo; trình Tổng cục DTNN phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG; đăng tải kế hoạch đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG; xây dựng E-HSMT, phát hành E-HSMT và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Liên quan tới công tác xuất gạo hỗ trợ học sinh, đến nay, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành xuất 62,4 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng quy định.

Bên cạnh nhiệm vụ nhập, xuất các mặt hàng DTQG, Cục DTNN khu vực Đông Bắc thực hiện Báo cáo bổ sung nhu cầu sửa chữa năm 2024 theo tinh thần Công văn số 322/TCDT-TVQT ngày 12/3/2024 của Tổng cục DTNN.

Đồng thời, Cục đôn đốc nhà thầu triển khai thi công công trình sửa chữa hạ tầng kho Cao Minh, Chi cục DTNN Vĩnh Tiên đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký; Kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chuẩn, 100% vật tư, hàng hóa lưu kho đảm bảo an toàn, chất lượng.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách tới đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện tốt công tác an ninh bảo vệ, phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn…