Sát sao trong kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách

H. Anh

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 26/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương luôn được coi là vấn đề cốt lõi. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát và chấp hành kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách để quản lý nguồn lực luôn được nâng cao và quan tâm sát sao.

Bộ trưởng thông tin, năm 2020, thanh tra cả nước đã tiến hành 6.199 cuộc thanh tra hành chính, 181.227 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm với giá trị hơn 86.369 tỷ đồng, 6.036 ha đất, thu hồi hơn 23.843 tỷ đồng và hơn 800 ha đất; kiến nghị xử lý hơn 2.000 tập thể, 485 cá nhân; đôn đốc thực hiện sau thanh tra đối với 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân và chuyển điều tra, khởi tố 12 vụ sau khi kiểm toán, thanh tra.

Nhấn mạnh vấn đề hoàn thiện pháp luật, sửa đổi văn bản là một mũi đột phá để phát triển, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020, các cơ quan chức năng cũng đã sửa đổi 15 luật, 157 nghị định và 323 thông tư, 39 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Riêng 6 tháng năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 nghị định, 9 đề án và các bộ đã ban hành 50 thông tư; trong đó có nhiều nghị định được đánh giá là giải phóng nguồn lực, chống thất thoát, lãng phí.

Bộ trưởng dẫn chứng như Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương cũng như các bộ. 

Bên cạnh đó là Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về giãn, hoãn thuế đến 31/12/2021 đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung đầu tư sản xuất. Hay như Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã tháo gỡ vướng mắc, mở đường cho các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển, giải phóng nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

Về hiệu quả tiết kiệm, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, bộ máy đã giảm được 16 đơn vị cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã và giảm hàng chục ngàn các đơn vị khác. Riêng Bộ Tài chính đã giảm được 2.076 đầu mối thông qua sắp xếp, sáp nhập.

Ngành Tài chính đã rất cố gắng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 6 tháng đầu năm 2021, ngành Tài chính đã tổ chức 32.000 cuộc thanh tra và xử lý 23.000 tỷ đồng, cắt giảm tiết kiệm chi 55 tỷ đồng. 

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng đã giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến chỉ số đánh giá hiệu quả, định mức, phân bổ ngân sách, các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới.