Sớm hoàn thiện các dự thảo Nghị định liên quan đến giá đất, tiền thuê đất

Hà Anh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành, địa phương để hoàn thiện các dự thảo nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Các bộ, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 282/TB-VPCP ngày 26/6/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, dự thảo Nghị định quy định về giá đất, dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với từng dự thảo Nghị định, Phó Thủ tướng yêu cầu Cơ quan chủ trì soạn thảo theo nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện các dự thảo Nghị định.

Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Hà Nội đối với Điều 13, Điều 14, Điều 21, Điều 22, Điều 58, Điều 63 của dự thảo Nghị định; Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất tại Điều 25 của dự thảo Nghị định.

Đồng thời, cần quy định rõ về các khái niệm "tình trạng khẩn cấp", "bất khả kháng" theo hướng đảm bảo rõ, cụ thể, có tính khả thi, dễ áp dụng. Đặc biệt là khi quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định trường hợp khẩn cấp, trường hợp bất khả kháng thì phải quy định tại dự thảo Nghị định các tiêu chí cụ thể để làm căn cứ quyết định. Rà soát các điều, khoản liên quan đến vấn đề quy hoạch, hoàn thiện dự thảo đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Luật Quy hoạch.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại điều khoản thi hành về việc áp dụng các điều, khoản của dự thảo Nghị định về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đất quốc phòng, đất an ninh khi Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch được sửa đổi, bổ sung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh các điều, khoản liên quan đến đấu thầu tại dự thảo Nghị định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc này; đồng thời, trình Chính phủ Nghị định quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát các điều, khoản liên quan đến đất sử dụng cho công trình ngầm, khoảng không trên mặt đất, hoàn thiện nội dung này tránh khoảng trống pháp lý khi Nghị định được ban hành. 

Về quy định lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp làm rõ khái niệm dự án lấn biển, trên cơ sở đó xác định rõ dự án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu có thuộc loại hình dự án lấn biển không.

Về diện tích đất được hình thành từ kết quả của dự án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cần phải làm rõ diện tích đất tạo ra có nằm trong diện tích đất của dự án đã được phê duyệt không, trên cơ sở đó xác định rõ cơ chế quản lý, sử dụng đối với diện tích đất này theo đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng Nghị định quy định về giá đất đảm bảo thống nhất, đồng bộ

Về các chi phí trong phương pháp thặng dư, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xác định theo pháp luật xây dựng và pháp luật có liên quan, quy định phải rõ, cụ thể, đảm bảo tính đúng, tính đủ, không trùng lặp, có kế thừa các quy định của Nghị định số 12/2024/NĐ-CP.

Việc bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản của Nghị định phải giải trình rõ: cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, đảm bảo sự thống nhất với các pháp luật có liên quan.

Về quy định đào tạo chuyên ngành định giá đất, đề nghị tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 24/5/2024 theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ban hành khung chương trình đào tạo, xây dựng dữ liệu thông tin tổ chức, cá nhân tư vấn giá đất, định giá đất…, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước; đồng thời, tham khảo (lấy nguyên) quy trình đào tạo, quản lý của Bộ Tài chính về định giá, tư vấn giá. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Chuyên gia Bùi Tiến Thỏa để hoàn thiện nội dung này.

Về điều kiện hành nghề tư vấn định giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Hội thẩm định giá Việt Nam quy định chặt chẽ các điều kiện hành nghề, cơ chế quản lý, giám sát và các chế tài đối với các hành vi vi phạm khi hành nghề.

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Về miễn, giảm tiền thuê đất, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành.

Về nội dung nộp tiền bổ sung trong quy định xử lý chuyển tiếp, Bộ Tài chính chủ động làm việc với chuyên gia TS. Cấn Văn Lực rà soát, hoàn thiện phương án báo cáo Chính phủ xem xét.

Về chính sách miễn giảm đối với dự án PPP, Bộ Tài chính bổ sung các lĩnh vực khác do Chính phủ quy định ngoài các lĩnh vực đang được nêu tại dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định để lấy ý kiến thành viên theo Quy chế làm việc của Chính phủ...