Sử dụng kinh phí thưởng vượt dự toán các khoản thu ngân sách đúng đối tượng

Minh Hà

Trả lời kiến nghị cử tri TP. Hải Phòng gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đề nghị TP. Hải Phòng có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thưởng vượt dự toán các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) và đầu tư trở lại cho Thành phố đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành xem xét, có cơ chế hỗ trợ bổ sung nguồn lực cho TP. Hải Phòng, đặc biệt trong năm 2022, sớm bổ sung có mục tiêu cho Thành phố các khoản thưởng vượt dự toán thu NSNN năm 2021 theo Luật NSNN và Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội để tạo động lực để TP. Hải Phòng phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, ngày 13/11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng. Trong đó, tại điểm 2, Điều 3 Nghị quyết số 35/2021/QH15 có quy định: Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội, căn cứ kết quả thực hiện thu NSNN năm 2021, trên cơ sở Tờ trình số 15/TTr-CP ngày 22/5/2022 của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 về việc bổ sung dự toán thu NSNN năm 2021; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 11/7/2022 về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 và Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6957/BTC-NSNN ngày 19/7/2022 thông báo bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2022 cho ngân sách TP. Hải Phòng số tiền 1.785 tỷ đồng, gồm:

Một là, thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2021 theo quy định của Luật NSNN là 285 tỷ đồng.

Hai là, đầu tư trở lại cho TP. Hải Phòng theo quy định Luật NSNN, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ là 1.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở các khoản thưởng trên, Bộ Tài chính đề nghị TP. Hải Phòng có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ thưởng vượt thu và đầu tư trở lại cho Thành phố đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật