VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hoàn chỉnh dự án Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Hoàn chỉnh dự án Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và thống nhất dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi: Nhiều thay đổi tích cực

Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Trình Quốc hội dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Tại phiên họp thứ 3 ngày 13/9/2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục những hạn chế, bất cập sau hơn 20 năm thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị dự án Luật của Chính phủ. Hồ sơ dự án Luật đã được Bộ Tài chính là cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, cơ bản đầy đủ, đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sau khi Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật.

Để đảm bảo tính khả thi, chất lượng của dự án Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ban soạn thảo rà soát kỹ các quy định của pháp luật có liên quan; thể hiện đầy đủ chủ trương, chính sách mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại dự án Luật.

Do phạm vi điều chỉnh của dự án Luật rộng, do đó, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục bổ sung, đánh giá tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan đến bảo hiểm Việt Nam là thành viên để không làm cản trở việc thực hiện nghĩa vụ trong các điều ước quốc tế....

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Ủy ban Kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ hoàn chỉnh Hồ sơ dự án Luật, Ủy ban Kinh tế hoàn chỉnh các Báo cáo thẩm tra dự án Luật... để trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm (sửa đổi) gồm 08 chương, 156 điều, trong đó sửa đổi 81 điều, bổ sung 58 điều, bãi bỏ 33 điều và giữ nguyên 17 điều so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành.

Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được xây dựng nhằm sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm còn nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM