VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Ngân sách trung ương hỗ trợ cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thông mới để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp

Phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

Các nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021 được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5211/BNN-VPĐP ngày 17/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đổi mới phân cấp ngân sách nhằm đảo bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Bổ sung hơn 462 tỷ đồng ngân sách trung ương cho phát triển thủy sản

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Ngày 17/8/2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 5211/BNN-VPĐP hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách trung ương (NSTƯ) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021. Tại Công văn này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hướng dẫn cụ thể nguyên tắc phân bổ vốn NSTƯ như sau:

Một là, vốn NSTƯ năm 2021 được phân bổ cho các địa phương để tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 theo các chế độ, chính sách hiện hành, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2021 được Chính phủ giao, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hai là, ưu tiên hỗ trợ cho các xã chưa đạt chuẩn NTM, không thuộc địa bàn, phạm vi thực hiện của 02 Chương trình MTQG còn lại (Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; Chương trình MTQG Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025), để hoàn thành xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021.

Ba là, hỗ trợ cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững.

Bốn là, NSTƯ chỉ bố trí cho các tỉnh nhận hỗ trợ từ NSTƯ và tỉnh Quảng Ngãi (Căn cứ theo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014). Các tỉnh, thành phố còn lại có điều tiết về NSTƯ (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ) chủ động cân đối vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

Năm là, đối với các xã đặc biệt khó khăn (thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo), các huyện nghèo, các địa phương chủ động, cân đối nguồn vốn được giao năm 2021 của 2 Chương trình MTQG còn lại, để thực hiện, đảm bảo không chồng chéo đối tượng, nội dung hỗ trợ với Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Để phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong năm 2021, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành các thủ tục phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước trong Quý III/2021 theo quy định.

Về định mức phân bổ, căn cứ các quy định về định mức phân bổ vốn sự nghiệp hỗ trợ từ NSTƯ (Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTƯ và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020); các quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 (Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính) và các văn bản có liên quan, các địa phương chủ động phân bổ kế hoạch vốn NSTƯ được giao để hỗ trợ các cấp (tỉnh, huyện, xã), các Sở, ngành tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của Chương trình trong năm 2021.

Để phấn đấu hoàn thành tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao thực hiện Chương trình trong năm 2021, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành các thủ tục phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước trong quý III/2021 theo quy định; chủ động cân đối, bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để có đủ nguồn lực thực hiện các nội dung của Chương trình.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM