VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước:

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước

Ngày 06/9/2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 4193/KBNN-KSC về tăng cường công tác kiểm soát chi năm 2017, qua đó, quán triệt và hướng dẫn các đơn vị thuộc KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh) nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này trong toàn hệ thống.

Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước

Tiền gửi ngân hàng của Kho bạc Nhà nước tiếp tục tăng mạnh

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

8 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động vào ngân sách đạt 78,5% kế hoạch

Kho bạc Nhà nước Hà Nội cải cách, hướng tới mô hình kho bạc thông minh

Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Đồng thời, để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN qua KBNN theo tinh thần nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại phiên họp giao ban Bộ Tài chính ngày 31/8/2017, ngày 06/9/2017 KBNN đã có Công văn về việc tăng cường công tác kiểm soát chi năm 2017 chỉ đạo, quán triệt và hướng dẫn tới các đơn vị thuộc KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (KBNN tỉnh) nghiêm thúc triển khai thực hiện trong toàn hệ thống. Cụ thể:

Đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017; Công văn số 2547/KBNN-KSC ngày 09/6/2017 của KBNN về lưu ý một số nội dung về công tác kiểm soát chi NSNN năm 2017.

Theo đó, việc kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên NSNN được thực hiện như sau:

Một là, các khoản chi NSNN phải có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng nội dung, đúng mục đích, đúng định mức tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đối với các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện hoặc chưa phê duyệt dự toán hoặc chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, KBNN nơi giao dịch tạm dừng thanh toán; đồng thời, tổng hợp báo cáo về KBNN bằng văn bản trước ngày 03 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Hai là, Về kiểm soát chi bằng tiền mặt:

KBNN tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện kiểm soát các khoản chi bằng tiền mặt theo đúng quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN;

Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đăng ký nhu cầu rút tiền mặt với KBNN theo đúng quy định Công văn số 1728/KBNN-THPC ngày 28/4/2017 của KBNN về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính;

Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt do đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đề nghị không đúng đối tượng quy định được phép chi bằng tiền mặt theo đúng quy định tại Điều 6 Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính.

Ba là, Về kiểm soát chi mua sắm tài sản nhà nước: Thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi mua sắm tài sản nhà nước theo hướng dẫn tại Công văn số 2676/BTC-QLCS ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và Công văn số 3959/KBNN-KSC ngày 22/8/2017 của KBNN hướng dẫn việc kiểm soát thanh toán đối với các khoản mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung qua hệ thống KBNN. Trong đó:

- Đối với việc mua xe ô tô chuyên dùng:

+ Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: KBNN nơi giao dịch căn cứ vào định mức xe (chủng loại, số lượng) ô tô chuyên dùng do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương ban hành và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bộ Công an đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc: Đơn vị không phải gửi đến KBNN nơi giao dịch văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Tài chính.

+  Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý: KBNN nơi giao dịch căn cứ vào định mức xe (chủng loại, số lượng) ô tô chuyên dùng do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và văn bản thống nhất ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh.

+ Đối với việc mua sắm xe ô tô đối với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại:

KBNN nơi giao dịch không thực hiện thanh toán đối với kinh phí mua xe ô tô từ nguồn vốn vay nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại (trừ trường hợp dự án đã được quy định mua ô tô trong Hiệp định). 

- Về việc mua sắm tài sản nhà nước khác:

+ Thực hiện kiểm soát chi các khoản mua sắm tài sản phải trong kế hoạch, dự toán NSNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn tại Công văn số 4494/BTC-HCSN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2017.

Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý, mà các đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương đó đề nghị mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thì KBNN từ chối thanh toán.

+ Đối với việc mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung: thực hiện kiểm soát thanh toán theo đúng quy định tại Công văn số 3959/KBNN-KSC ngày 22/8/2017 của KBNN hướng dẫn việc kiểm soát thanh toán đối với các khoản mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung qua hệ thống KBNN. Theo đó, việc kiểm soát thanh toán đảm bảo theo nguyên tắc:

(i) Việc mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung phải được cấp có thẩm quyền giao trong dự toán NSNN hàng năm của đơn vị hoặc kế hoạch vốn đầu tư năm của chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao.

(ii) Tài sản nhà nước, danh mục thuốc thuộc danh mục mua sắm tài sản, mua sắm thuốc tập trung cấp quốc gia (do Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành); danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (do các Bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh ban hành) phải thực hiện mua sắm tập trung, thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 4 Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính.

(iii) Được quyền từ chối, không thanh toán các khoản kinh phí mua sắm tài sản, mua sắm thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (do Bộ Tài chính, Bộ Y tế ban hành); danh mục mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, địa phương (do các Bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh ban hành) và thuộc nguồn kinh phí mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 4 Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính nhưng đơn vị không thực hiện việc mua sắm tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản, hợp đồng mua sắm thuốc không phù hợp với thỏa thuận khung và quy định của pháp luật.

(iv) Hồ sơ thanh toán đối với mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm thuốc theo phương thức tập trung theo quy định tại Công văn số 3959/KBNN-KSC ngày 22/8/2017 của KBNN; trong đó, đối với văn bản thỏa thuận khung đã được đơn vị mua sắm tập trung đăng tải trên trang thông tin về tài sản nhà nước của Bộ Tài chính (đối với tất cả các gói thầu mua sắm tập trung) và Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan trung ương và tỉnh (đối với các gói thầu mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương), KBNN các tỉnh chủ động khai thác để kiểm soát chi theo quy định. Trường hợp văn bản thỏa thuận khung chưa được đơn vị mua sắm tập trung đăng tải trên các trang thông tin theo quy định, đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến KBNN nơi giao dịch bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị sử dụng ngân sách và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bản thỏa thuận khung này.

- Về kiểm soát chi tiền lương:

Thực hiện việc kiểm soát chi tiền lương đảm bảo đúng chỉ tiêu, biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn tại Công văn số 2547/KBNN-KSC ngày 9/6/2017 của KBNN hướng dẫn một số nội dung về kiểm soát chi NSNN năm 2017.

Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư

Để đảm bảo công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được kịp thời, đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ, KBNN các tỉnh tập trung chỉ đạo các phòng, bộ phận nghiệp vụ (kiểm soát chi, kế toán) tại các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Một là, các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch năm 2017 sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN, được thanh toán khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (đối với kế hoạch vốn thực hiện dự án) đến ngày 30/9/2017, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các dự án khác thực hiện theo quy định hiện hành.

KBNN các cấp thực hiện việc kiểm soát thanh toán theo đúng danh mục và mức kế hoạch vốn năm 2017 của từng dự án được cấp có thẩm quyền giao theo từng nguồn vốn (đối với nguồn vốn do Trung ương quản lý, vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, phải phù hợp với danh mục và mức vốn được Thủ tướng Chính phủ giao).       

Hai là, về kiểm soát thanh toán đối với dự án không thuộc đối tượng tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 3/08/2017 của Chính phủ: KBNN thực hiện kiểm soát thanh toán cho dự án theo đề nghị của chủ đầu tư, trên cơ sở kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tổng mức đầu tư đã được được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh (nếu có) và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với dự án thuộc đối tượng tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 3/08/2017 của Chính phủ: KBNN thực hiện kiểm soát thanh toán trong phạm vi kế hoạch vốn được giao, và theo văn bản phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, hoặc tiết kiệm tổng mức đầu tư của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Ba là, Về kiểm soát chi các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thuộc kế hoạch năm 2017

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, đảm bảo không vượt kế hoạch vốn ODA theo từng chương trình, dự án được giao tại các Quyết định 2562/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 1989/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển NSNN năm 2017 và các Quyết định giao kế hoạch khác, Quyết điều chỉnh của cấp có thẩm quyền (nếu có).

Khi nhận được giấy đề nghị hạch toán ghi thu ghi chi của chủ dự án, KBNN các tỉnh khẩn trương thực hiện kiểm soát, ký chấp nhận đề nghị ghi thu ghi chi và kịp thời hạch toán ghi thu ghi chi cho chương trình, dự án vào hệ thống TABMIS. Trường hợp phải điều chỉnh mã nguồn vốn, thực hiện điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 4754/BTC-KBNN ngày 11/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình nhập và phân bổ dự toán, hạch toán kế toán ghi thu, ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, viện trợ từ  nước ngoài và Công văn số 10702/BTC-KBNN ngày 14/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh dự toán vốn nước ngoài niên độ 2017 trên hệ thống TABMIS theo Công văn số 4754/BTC-KBNN ngày 11/4/2017.

Bốn là, các dự án đầu tư thuộc kế hoạch năm trước được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán sang năm 2017: KBNN các cấp thực hiện kiểm soát thanh toán theo đúng danh mục dự án và mức vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo được phép kéo dài theo hướng dẫn tại Công văn số 2547/KBNN-KSC ngày 09/6/2017 về việc hướng dẫn một số nội dung về công tác kiểm soát chi NSNN năm 2017của KBNN.

Năm là, về thời gian kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư

KBNN các tỉnh chỉ đạo cán bộ kiểm soát chi nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; đối với các dự án đủ điều kiện giải ngân, phải đảm bảo thời gian kiểm soát thanh toán chậm nhất là 03 ngày làm việc theo quy định tại Quyết định 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 của KBNN ban hành kèm theo quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN.

Sáu là, về việc đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư

KBNN các cấp thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về việc tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng; phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Đồng thời, chủ động phối hợp với chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thu hồi vốn tạm ứng nhằm giảm số dư tạm ứng vốn đầu tư tại KBNN.

Quán triệt việc tổ chức thực hiện tại các cấp đơn vị trong toàn hệ thống

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát chi NSNN, nhất là công tác báo cáo, góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 của Chính phủ, Bộ Tài chính; KBNN các tỉnh cần thực hiện một số các giải pháp̣ như sau:

Thứ nhất, KBNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực triển khai thực hiện công tác báo cáo theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành; Thông báo số 3964/TB-KBNN ngày 22/8/2017 của KBNN về thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình báo cáo nhanh số liệu thu, chi NSNN và huy động vốn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc KBNN tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của số liệu báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, đặc biệt là báo cáo giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đến hết ngày 31/8/2017; Báo cáo giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn NSNN (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017, làm cơ sở để Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phục vụ công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của Chính phủ theo quy định tại Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ.

Định kỳ hàng tháng, KBNN các cấp thực hiện công khai tại trụ sở KBNN nơi giao dịch về số liệu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với từng chủ đầu tư trên địa bàn, nhằm giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư/Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 thuộc phạm vi quản lý, để có biện pháp chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch vốn được giao góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách nắm bắt kịp thời tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của KBNN.

Thứ hai, KBNN các cấp chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, nhất là những dự án đến 30/9/2017 chưa thực hiện giải ngân hoặc dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm), dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu,… để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Phối hợp và đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. 

KBNN cấp huyện nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư báo cáo KBNN tỉnh. KBNN tỉnh tổng hợp kết quả tọa đàm và vướng mắc của chủ đầu tư (nếu có), báo cáo UBND các tỉnh, đồng thời báo cáo gửi KBNN (Vụ Kiểm soát chi) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

KBNNcác cấp thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư theo từng dự án đối với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định hiện hành hoặc theo đề nghị của chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo nguyên tắc: đối với vốn trong nước thực hiện xác nhận theo số vốn đã giải ngân;

Đối với vốn ngoài nước thực hiện xác nhận theo số vốn chấp nhận và số vốn đề nghị ghi thu ghi chi. Chú trọng đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư tại các mốc thời điểm 31/8/2017 và 30/9/2017 để phục vụ việc điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2017, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và phục vụ công tác bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2018.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ kiểm soát chi. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công năm 2017.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của KBNN trong việc triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường quản lý, giám sát của KBNN cấp trên đối với KBNN cấp dưới nhằm đảm bảo việc kiểm soát chi NSNN của KBNN đúng quy định, quy trình; khắc phục kịp thời những đơn vị làm chưa nghiêm túc, không đúng quy định.

Thứ tư, KBNN các cấp chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thường xuyên theo dõi, cập nhật, khai thác các văn bản chế độ mới được ban hành liên quan đến chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN nói chung, chi đầu tư nói riêng để triển khai thực hiện tại đơn vị, đảm bảo kịp thời, đúng quy định hiện hành.

Với những nội dung đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 4193/KBNN-KSC ngày 06/9/2017 của Kho bạc Nhà nước, hệ thống KBNN đã thể hiện được tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là triển khai đồng bộ các giải pháp để thống nhất thực hiện trong phạm vi toàn quốc, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn các khoản chi NSNN, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN; theo đó cùng với ngành tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – NSNN và thực hiện dự toán NSNN năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM