8 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động vào ngân sách đạt 78,5% kế hoạch

PV.

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong tháng 8/2017, hệ thống tổ chức thành công 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã huy động được 2.979 tỷ đồng vào ngân sách và phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển. Lũy kế đến ngày 24/8/2017, KBNN đã huy động vào ngân sách đạt 143.893,7 tỷ đồng, bằng 78,5% kế hoạch năm (183.300 tỷ đồng).

Trong tháng 8/2017, hệ thống kho bạc tổ chức thành công 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua HNX. Ảnh minh họa.
Trong tháng 8/2017, hệ thống kho bạc tổ chức thành công 4 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua HNX. Ảnh minh họa.

Về công tác kiểm soát chi, ước tính đến 31/8/2017, hệ thống kho bạc đã thực hiện kiểm soát chi đạt 491.834 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán (trong đó: Trung ương là 226.833 tỷ đồng; địa phương là 265.001 tỷ đồng) chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN) (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, 8 tháng các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 11.238 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định. Đồng thời, yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 15,7 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, lũy kế giải ngân qua hệ thống KBNN thuộc nguồn Chính phủ giao giải ngân dự kiến là 132.250,5 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch.

Trong đó, kế hoạch Chính phủ giao năm 2017 đến thời điểm báo cáo là 298.503,7 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân bao gồm, vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 125.230,2 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 3.463 tỷ đồng, bằng 32,8% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu giải ngân là 3.557,3 tỷ đồng, bằng 31,5% kế hoạch.

Nguồn vốn khác giải ngân dự kiến là 12.524 tỷ đồng, bằng 53,3% kế hoạch KBNN nhận được từ cơ quan tài chính (kế hoạch là 23.491,7 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/8/2017, thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 27,5 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống kho bạc đã từ chối thanh toán 43,2 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư.