Thông tư số 23/2024/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

PV. (t/h)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Mời đọc giả xem: Thông tư số 23/2024/TT-BTC.