Sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh xổ số


(Tài chính) Ngày 5/10/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Download nội dung Nghị định 78/2012/NĐ-CP: ND - 78_2012_ND-CP.pdf