Thông tư số 81/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung thông tư hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ


Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/09/2020 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 81/2020/TT-BTC.