Sửa đổi, bổ sung về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Mời download nội dung Thông tư: Thong_tu_so_02_2013_TT_BTC.doc