Thông tư số 53/2019/TT-BTC:

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính


Ngày 20/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư gồm 3 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Một số điều được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 53/2019/TT-BTC bao gồm: Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 148/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2019.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 53/2019/TT-BTC.