Sửa đổi một số điều của Thông tư số 73/2020/TT-BTC


Thông tư số 73/2020/TT-BTC ngày 07/08/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2020/TT-BTC ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điện tử trên thị trường chứng khoán

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 73/2020/TT-BTC.