Thông tư số 17/2014/TT-BTC:

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn


(Tài chính) Ngày 8/2, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn.

Thông tư trên sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

Mời download nội dung Thông tư:Thong tu so 17-2014-TT-BTC.doc