Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2013 và thay thế Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/4/2013 của Bộ Tài chính.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 47-2013-TT-BTC.doc