Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/01/2013 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu 12-2013-TT-BTC.doc