Thông tư số 19/2020/TT-BTC:

Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 sửa đổi Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 19/2020/TT-BTC.