8 trường hợp doanh nghiệp không phải bồi thường bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới

Trần Huyền

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ đã quy định cụ thể 8 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm bắt buộc của chủ xe cơ giới.

Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong 8 trường hợp.
Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong 8 trường hợp.

Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định rõ phạm vi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại gồm: Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với người thứ ba do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra; Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách trên chiếc xe đó do xe cơ giới tham gia giao thông, hoạt động gây ra.

Về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong 8 trường hợp, cụ thể:

Một là, hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

Hai là, người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Ba là, người lái xe không đủ điều kiện về độ tuổi theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

Bốn là, thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

Năm là, thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

Sáu là, thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

Bảy là, thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Tám là, thiệt hại do chiến tranh, khủng bố, động đất.