Hoàn trả số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư về nhà ở theo quy định

Nguyễn Trung

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh này hoàn trả số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị với Bộ Tài chính cho phép tỉnh Nghệ An được sử dụng nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/2017/NQ-CP của Chính phủ.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: Đối với các địa phương còn dư thừa kinh phí mà ngân sách trung ương đã cấp để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở cho giai đoạn 2, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện hoàn trả ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Trên cơ sở Công văn số 3634/BXD-QLN ngày 8/9/2021 của Bộ Xây dựng về báo cáo tổng kết chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8622/VPCP-CN ngày 24/11/2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành: “Bộ Tài chính căn cứ số liệu các hộ có tên trong Đề án của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 được hỗ trợ bằng ngân sách trung ương, thu hồi số vốn ngân sách trung ương đã cấp còn dư theo quy định tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ và Công văn số 3738/VPCP-KTTH ngày 12/5/2020 của Văn phòng Chính phủ”.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn trả số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ còn dư thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định.

Đối với các hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh mới, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Nghệ An rà soát, tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì xây dựng Đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.