Chuyển biến tích cực trong quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chuyển biến tích cực trong quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Để tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong những năm qua, Cục Thuế Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp tích cực, hiệu quả với các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành và thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước, quản lý thuế trên địa bàn.