Ngành Hải quan chống thất thu ngân sách hiệu quả qua thanh tra, kiểm tra


Để chống thất thu ngân sách, ngành Hải quan đã tập trung triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trên các mặt công tác như: thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, Tổng cục Hải quan tập trung chỉ đạo lực lượng xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng để tiến hành khảo sát, chuẩn bị thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ đều bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của Tổng cục, đảm bảo sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của Bộ.

Trong quý I/2021, toàn hệ thống hải quan đã thực hiện 09 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 15.915 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 7.399 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 32.339 triệu đồng bao gồm cả số thực hiện kiến nghị của thời kỳ trước.

Đặc biệt, ngành Hải quan đã đẩy mạnh kiểm tra nội bộ thông qua hình thức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tuyến thông qua các hệ thống thông tin nghiệp vụ và camera giám sát công vụ. Qua thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện các sai phạm, kiến nghị để thu hồi ngân sách nhà nước đồng thời chấn chỉnh những tồn tại và thiếu sót của cán bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lực lượng hải quan đã thực hiện 08 cuộc kiểm tra nội bộ trong quý I/2021, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 5.327 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 04 triệu đồng. Trong đó, thông qua hình thức giám sát, kiểm tra trực tuyến bằng các hệ thống thông tin nghiệp vụ và camera giám sát công vụ đã phát hiện một số hành vi vi phạm, gian lận thương mại của doanh nghiệp để chỉ đạo các đơn vị xử lý theo quy định với tổng số thuế truy thu nộp ngân sách nhà nước là 5.208 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 5.331 triệu đồng.

Bên cạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và các cục hải quan địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra sau thông quan.

Nhờ đó, chỉ trong quý I/2021, lực lượng hải quan đã thực hiện 515 cuộc kiểm tra sau thông quan (gồm: 187 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 328 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan); số tiền ấn định thuế là 95.224 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp là 50.439 triệu đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước là 125.895 triệu đồng bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước.

Cùng với đó là triển khai quyết liệt công tác điều tra chống buôn lậu. Quý I/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với các mặt hàng: rượu, ma túy, tiền chất và các chất gây nghiện, khoáng sản, kim loại quý, thuốc lá...

Kết quả, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.770 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 777.511 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 21.088 triệu đồng; đồng thời tiến hành khởi tố 15 vụ việc vi phạm (trong đó: cơ quan hải quan đã khởi tố 04 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 11 vụ).

Trong thời gian tới, để tăng cường chống thất thu ngân sách qua thanh tra, kiểm tra, ngành Hải quan sẽ tập trung làm tốt hơn nữa công tác thu thập thông tin; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra- kiểm tra; nghiên cứu cơ chế giám sát trực tiếp, gián tiếp các đoàn thanh tra để không phát sinh tiêu cực trong quá trình thanh tra; kịp thời sửa đổi, bổ sung chính sách về quản lý quy trình giám sát đối với hàng hoá vận chuyển độc lập và hoạt động kho ngoại quan; ngăn ngừa, xử lý kịp thời các vấn đề sau kiểm tra, thanh tra…

Chỉ trong quý I/2021, lực lượng hải quan đã thực hiện 515 cuộc kiểm tra sau thông quan (gồm: 187 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 328 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan); số tiền ấn định thuế là 95.224 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp là 50.439 triệu đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước là 125.895 triệu đồng bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước.