Thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh


Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế chỉ đạo bộ phận thanh, kiểm tra thực hiện phân tích chuyên sâu, phân loại rủi ro thông qua các báo cáo doanh nghiệp (DN) trên các ứng dụng của ngành thuế và thông tin thu thập khác.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...), Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế các địa phương chưa thực hiện thanh, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro báo cáo cơ quan thuế cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định. 

Năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Đối với các doanh nghiệp không chịu ảnh hưởng của dịch Covid–19 và các doanh nghiệp có rủi ro cao, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì thực hiện liên hệ với doanh nghiệp để sắp xếp thời gian thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Qua đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đã đạt 71.876 tỷ đồng, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.867 tỷ đồng, bằng 17,6% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ là 2.248 tỷ đồng, giảm lỗ là 49.760 tỷ đồng, bằng 119,6% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.435 tỷ đồng.

Năm 2021, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế.

Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp sẽ chú trọng quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật; xây dựng và triển khai nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào những doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao; triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh...

Đồng thời, tổ chức rà soát số nợ thuế đến ngày 31/12/2020, xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2021 cho cơ quan thuế các cấp, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2021...