Cần có chính sách cụ thể về tài chính để phát triển, xây dựng ban kỹ thuật

Phạm Nga

Mặc dù đứng đầu các nước ASEAN về các tiêu chuẩn, nhưng việc thu hút nguồn nhân lực và cơ chế tài chính vẫn là những vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Việt Nam đứng trong nhóm đầu các nước ASEAN về tiêu chuẩn.
Việt Nam đứng trong nhóm đầu các nước ASEAN về tiêu chuẩn.

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, với hơn 13.000 TCVN đã được công bố, Việt Nam đứng trong nhóm đầu các nước ASEAN về tiêu chuẩn.

Để đạt được kết quả này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập 135 ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và 54 tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia với hơn 1.100 chuyên gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện là thành viên chính thức (thành viên P) của 20 ban kỹ thuật và tiểu ban kỹ thuật quốc tế ISO và IEC, trong đó có 17 Ban kỹ thuật và Tiểu ban kỹ thuật quốc tế của ISO và 3 ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế IEC. Đồng thời, tham gia với tư cách thành viên quan sát (thành viên O) đối với 62 ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế của ISO.

Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia đều coi ban kỹ thuật là trung tâm/trái tim của hoạt động xây dựng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hiện nay nhân lực, nguồn lực để Ban kỹ thuật tại Việt Nam hoạt động chưa tương xứng.

Do vậy, cần có cơ chế chính sách nhằm phát triển, xây dựng ban kỹ thuật lớn mạnh, tương ứng với ban kỹ thuật của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực phù hợp với xu thế hội nhập trong các FTA thế hệ mới.

Muốn vậy cần có chính sách cụ thể về tài chính nhằm thu hút, hỗ trợ nguồn lực tham gia và các ban này. Trong đó, cần xem xét quy định tính thống nhất, tập trung của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia. Quy định này là theo thông lệ quốc tế và kinh nghiệm của các nước trong khu vực.