Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Việc đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ cấp bách trong định hướng phát triển hiện nay của Việt Nam. Theo đó, vấn đề chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong quá trình đổi mới tổ chức quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết này đánh giá thực trạng chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong thời gian qua và đưa ra các kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trong những năm tới.
Công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Công tác kế toán khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong quá trình cổ phần hóa, đổi mới tổ chức quản lý các ĐVSNCL. Nhằm đẩy nhanh quá trình này, ngoài việc ban hành quy định hướng dẫn việc chuyển ĐVSNCL thành CTCP nói chung thì quy định liên quan đến công tác kế toán trước, trong và sau khi chuyển đổi nói riêng cũng đã được hoàn thiện đồng bộ nhằm giúp các ĐVSNCL xử lý các vấn đề tài chính phát sinh.
Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Hoạt động của doanh nghiệp sau khi được DATC tái cơ cấu

Thông qua hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã giúp phục hồi các doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, giúp duy trì ổn định cơ cấu kinh tế vùng, lãnh thổ từ hoạt động tái cơ cấu một số ngành kinh tế
Tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần

Tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã tiếp tục tạo cơ chế thông thoáng cho hoạt động huy động vốn, chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, bảo đảm quyền cho các cổ đông nhỏ lẻ và tăng cường sức khỏe tài chính cho doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng. Tuy nhiên, cơ chế thông thoáng đi liền với rủi ro và tranh chấp, dẫn đến nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày càng cao. Bài viết phân loại các dạng tranh chấp trong công ty cổ phần, từ đó đề xuất các cơ chế giải quyết tranh chấp, hạn chế và giải pháp.
Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam: tổng quan nghiên cứu

Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần tại Việt Nam: tổng quan nghiên cứu

Kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập quốc tế với sự ra đời và lớn mạnh của các công ty cổ phần (CTCP) có ưu thế nổi trội trong hình thức huy động vốn linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Vấn đề quan trọng là CTCP phải phân tích được ảnh hưởng cấu trúc vốn (CTV) đến hiệu quả tài chính (HQTC), nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp (DN) và lợi ích cho cổ đông. Bài viết tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của CTV đến HQTC của các CTCP tại Việt Nam.
Một số khía cạnh về quyền cổ đông

Một số khía cạnh về quyền cổ đông

Thông qua quyền cổ đông trong công ty cổ phần, các cổ đông thực hiện các quyền sở hữu đối với cổ phần của mình đối với công ty theo các quy định của điều lệ và pháp luật.