Gắn trách nhiệm cung cấp thông tin với giao quản lý tài sản

Gắn trách nhiệm cung cấp thông tin với giao quản lý tài sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2018/TT- BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Các nội dung sửa đổi, bổ sung hướng đến gắn trách nhiệm cung cấp thông tin với giao quản lý các tài sản, nguồn lực của Nhà nước; giảm bớt các khâu trung gian… Đồng thời, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.
Gắn trách nhiệm cung cấp  thông tin với giao quản lý tài sản

Gắn trách nhiệm cung cấp thông tin với giao quản lý tài sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2018/TT- BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Các nội dung sửa đổi, bổ sung hướng đến gắn trách nhiệm cung cấp thông tin với giao quản lý các tài sản, nguồn lực của Nhà nước; đồng thời, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện...