Tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại

Tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại

Bài viết đánh giá tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Để xác định có xảy ra tác động của đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đến tỷ suất sinh lợi và rủi ro của các ngân hàng thương mại, bài viết thu thập dữ liệu nghiên cứu của 26 ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2022. Trong mô hình phân tích thực tiễn sử dụng các phương pháp định lượng FGLS để khắc phục các khuyết tật của mô hình là phương sai thay đổi và tự tương quan bậc nhất, từ đó lựa chọn được mô hình tối ưu nhất. Kết quả cho thấy, các ngân hàng càng gia tăng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thì sẽ làm giảm tỷ suất sinh lợi và giảm rủi ro ngân hàng. Từ những kết quả này, nghiên cứu đưa ra đề xuất đối với những nhà làm chính sách điều hành kinh tế tại Việt Nam.
Agribank “bắt tay” với các tổ chức trung gian thanh toán để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ

Agribank “bắt tay” với các tổ chức trung gian thanh toán để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ

Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Agribank nhanh chóng chuyển đổi công nghệ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin nhằm cung cấp những sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho khách hàng.
Đa dạng hóa, tập trung thị trường và rủi ro vỡ nợ của ngân hàng thương mại Việt Nam

Đa dạng hóa, tập trung thị trường và rủi ro vỡ nợ của ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm kiểm tra tác động của đa dạng hóa, tập trung thị trường đến rủi ro vỡ nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, để bổ sung bằng chứng thực nghiệm về hướng nghiên cứu này, đồng thời là cơ sở cho một số gợi ý chính sách trong chiến lược đa dạng hóa và quản lý rủi ro. Với mẫu nghiên cứu gồm 21 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2018, kết quả nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ tiêu cực giữa tập trung thị trường và rủi ro vỡ nợ, trong khi đó mối quan hệ giữa đa dạng hóa và nguy cơ vỡ nợ chưa được khẳng định.
DATC: Cần cơ chế đa dạng hóa tiếp nhận, xử lý nợ…

DATC: Cần cơ chế đa dạng hóa tiếp nhận, xử lý nợ…

Bên cạnh rất nhiều kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động mua bán, xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) cũng gặp phải không ít khó khăn, do cơ chế chính sách về tiếp nhận, xử lý nợ…