Bảo tồn đa dạng sinh học phải “đánh thức” giá trị cảnh quan

Bảo tồn đa dạng sinh học phải “đánh thức” giá trị cảnh quan

Quy hoạch đa dạng sinh học phải đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế. Do đó, bảo tồn phải "đánh thức" giá trị cảnh quan, tài nguyên đa dạng sinh học để quản lý, khai thác, sử dụng triệt để, bền vững bằng các dịch vụ sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học

Tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học

Ngày 23/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3220/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường năng lực quản lý và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học.
Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học

Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học

Trong giai đoạn tới, sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kiểm định, phân tích, xử lý thông tin hiện đại phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong hoạt động này.
Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp

Phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp

Tại Hội nghị toàn thể Chương trình Đối tác Phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5/12/2022, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, phát thải thấp.
Lạng Sơn đảm bảo an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

Lạng Sơn đảm bảo an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tăng cường công tác quản lý về khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. Quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy định...
Giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển

Giải pháp bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển

Báo cáo “Kinh tế biển xanh Việt Nam hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc công bố (tháng 5/2022) chỉ rõ, Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp để có thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế biển xanh, lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái biển.