Hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

Phạm Diệp

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.

Việc xác định cơ cấu viên chức chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Việc xác định cơ cấu viên chức chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng là các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ đơn vị vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, dự thảo Thông tư nêu rõ: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại khoản Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; Danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính được quy định tại Thông tư này.

Phụ lục đi kèm dự thảo thông tư đã quy định cụ thể bản mô tả công việc của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bản mô tả công việc của vị trí việc làm viên chức chuyên ngành tài chính. Khung cấp độ của từng nhóm năng lực tại bản mô tả vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Việc xác định cơ cấu viên chức chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 khoản 3 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại dự thảo thông tư này, Bộ Tài chính quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: Đối với viên chức lãnh đạo quản lý hiện đang hưởng lương theo ngạch, bậc, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định; Đối với viên chức hiện đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cao hơn so với hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục được giữ ngạch, hạng viên chức và bậc lương hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

 

Phụ lục đi kèm với dự thảo thông tư quy định cụ thể bản mô tả công việc đối với 4 vị trí việc làm Hội đồng quản lý; 4 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập; 17 vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực tài chính.