Lương tối thiểu và vấn đề tăng trưởng

Lương tối thiểu và vấn đề tăng trưởng

Theo Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam TS. CHANG - HEE LEE, lương tối thiểu nên được xác lập dựa trên bằng chứng về tình hình kinh tế và thị trường lao động, để bảo đảm rằng mức lương tối thiểu mới giúp phát triển doanh nghiệp bền vững trong khi vẫn bảo vệ người lao động không bị trả lương quá thấp.