Nền kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam

Nền kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam

Bài viết đi sâu nghiên cứu một số kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển nền kinh tế sáng tạo, từ đó, đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam trong quá trình hình thành, phát triển nền kinh tế sáng tạo và bắt kịp cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.