Đề xuất công việc thực hiện hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Nguyễn Trung

Chính phủ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, dự thảo Nghị định nêu rõ các loại công việc thực hiện hợp đồng và các công việc không thực hiện hợp đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sau: Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Cơ quan hành chính phục vụ các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế); Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan nhà nước.

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được áp dụng quy định tại Nghị định này, các quy định của Đảng và của pháp luật khác có liên quan.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, các loại công việc thực hiện hợp đồng gồm các công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hợp đồng, gồm: Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 4 Nghị định này; Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; sửa chữa trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công việc thừa hành, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là những người làm bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; Đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Các công việc quy định tại Điều 2 Nghị định này được giao kết bằng văn bản dưới một trong các hình thức sau: Hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng mượn tài sản, hợp đồng dịch vụ và các loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc pháp luật về thương mại. Hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động.