9 tháng năm 2022, doanh thu phí bảo hiểm tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021


Theo số liệu vừa công bố của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 177.303 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm của thị trường này 9 tháng năm 2022 ước đạt 49.792 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ 2021.

Xét theo nghiệp vụ, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 13.040 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,2% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2021, bồi thường 6.126 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47%.

Doanh thu bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.221 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,5%, tăng 14,6% so với cùng kỳ, bồi thường 562 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường chiếm 17,4%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19,7%, bồi thường 5.564 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 56,7%.

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe đạt 16.347 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,8%, tăng 29,5% so với cùng kỳ, bồi thường 5.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31%. Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại đạt 6.075 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,2%, giảm 1,7% so với cùng kỳ, bồi thường đạt 1.804 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường chiếm 29,7%.

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ đạt 6.988 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14%, tăng 25% so với cùng kỳ, bồi thường 1.391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường chiếm 19,9%.

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 5.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,5%, tăng 19%, bồi thường đạt 792 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường chiếm 15,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.782 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,6%, tăng 46,9% so với cùng kỳ, bồi thường 599 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,6%...

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 30 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 9 tháng năm 2022 ước đạt 37.677 tỷ đồng, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2021. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng và MB Ageas với 2.847 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường như sau: Bảo Việt Nhân thọ (24.457 tỷ đồng và 19,25%), Manulife (22.790 tỷ đồng và 17,94%), Prudential (21.484 tỷ đồng và 16,91%), Dai-ichi Life (15.694 tỷ đồng và 12,35%), AIA (13.678 tỷ đồng và 10,76%), MB Ageas (4.795 tỷ đồng và 3,77% ), FWD (4.035 tỷ đồng và 3,18%), Sun Life (3.635 tỷ đồng và 2,86%), Generali (3.521 tỷ đồng và 2,77%), Chubb Life (3.412 tỷ đồng và 2,68%), Hanwha Life (3.183 tỷ đồng và 2,5%), Cathay Life (2.111 tỷ đồng và 1,66%)…

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng năm 2022, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả quyền lợi cho khách hàng ước đạt 34.552 tỷ đồng, tăng 57,35% với cùng kỳ năm 2021…

Hà Anh