Kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống cho lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Kinh tế tập thể góp phần nâng cao đời sống cho lao động nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn. Các HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từng bước hoạt động có hiệu quả, chú trọng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-BTC ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức, thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Trợ lực cho kinh tế tập thể phát triển

Trợ lực cho kinh tế tập thể phát triển

Để từng bước hướng người dân sản xuất theo phương thức tập thể, tỉnh Hậu Giang đã ban hành Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây được xem là đề án mang tính bước ngoặt để phát triển nông nghiệp bền vững.
Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng ít nhất 300 mô hình hợp tác xã (HTX) nông nghiệp điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX nông nghiệp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng.
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ vừa có Nghị quyết 09/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Đề xuất hỗ trợ lãi suất không cần có đăng ký kinh doanh

Đề xuất hỗ trợ lãi suất không cần có đăng ký kinh doanh

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi văn bản góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là dự thảo).
Thương mại điện tử đã thay đổi ngành nông nghiệp

Thương mại điện tử đã thay đổi ngành nông nghiệp

Theo quan sát của ThS. Nguyễn Bình Minh - Giảng viên chính Bộ môn Thương mại điện tử (Trường Đại học Thương mại), ngày càng có nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. “Phải nói rằng thương mại điện tử đã giúp cho sản phẩm nông nghiệp Việt Nam được biết đến nhiều hơn”, ông nói.
Đẩy mạnh hợp tác trong chương trình OCOP

Đẩy mạnh hợp tác trong chương trình OCOP

Sau hơn 4 năm triển khai, chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP thật sự phát triển bền vững, có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước, vẫn cần xây dựng một chiến lược dài hơi.
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ 

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ 

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Theo đó, các nguồn vốn thực hiện Đề án gồm: Vốn ngân sách trung ương; Vốn ngân sách địa phương; Vốn tín dụng; Vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình tự huy động và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.