Đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế phát triển kinh tế xanh theo hướng bền vững. Tuy nhiên, trên thực tế ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm, quá trình phát triển kinh tế xanh còn gặp phải những rào cản về nguồn vốn, nguồn nhân lực, nguồn lực khoa học và công nghệ... Bởi vậy trong thời gian tới, Việt Nam cần chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế xanh trong bối cảnh mới.
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Chính sách phát triển các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) đang được Nhà nước ưu tiên, khuyến khích hình thành để sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm từ ứng dụng KH&CN. Qua đó, góp phần khai thác lợi thế của địa phương.
Cú hích để doanh nghiệp khoa học và công nghệ vươn tầm

Cú hích để doanh nghiệp khoa học và công nghệ vươn tầm

Phát triển doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) nói riêng được Đảng ta xác định là nền tảng, động lực để đẩy mạnh công tác nghiên cứu KH&CN. Việc ứng dụng, chuyển giao, cải tiến công nghệ, trang thiết bị hiện đại để đẩy nhanh khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế thế giới và phát triển kinh tế tri thức.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực KHCN, đa ngành, đa lĩnh vực, có đủ khả năng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng Tây Nguyên.
Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã đạt được những thành tựu to lớn, tuy nhiên cùng với đó là sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gia tăng. Để khắc phục những vấn đề này, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết thách thức giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.