Hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ

Hà Anh

Những vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ mới đây đã được Cục Thuế TP. Hà Nội giải đáp thỏa đáng.

Các dịch vụ khoa học công nghệ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.
Các dịch vụ khoa học công nghệ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại Công văn số 72318/CT-TTHT ngày 4/8/2020 gửi Viện Công nghệ - Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hoạt động khoa học công nghệ, có thể kể đến Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 (Điều 3, khoản 4 Điều 11 và khoản 1 Điều 13); khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội cho rằng, trường hợp Viện Công nghệ có cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và theo đúng các lĩnh vực quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mà Viện được cấp thì các dịch vụ khoa học công nghệ này được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Đồng thời, Viện Công nghệ căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, đối chiếu các văn bản quy phạp pháp luật có liên quan để xác định đúng loại hình dịch vụ đơn vị cung cấp có phải là dịch vụ khoa học và công nghệ hay không, trên cơ sở đó thực hiện chính sách thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc về việc xác định loại hình dịch vụ cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị Viện Công nghệ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực khoa học và công nghệ để được hướng dẫn xác định theo đúng thẩm quyền.