Thông tư số 03/2023/TT-BTC:

Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Ngày 10/1/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 03/2023/TT-BTC